Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van

Circuit Meppen GmbH

gevestigd te Meppen, am R​ögelberg 16, D-49716

nader te noemen Circuit Meppen1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter kantore van Circuit Meppen, am Rögelberg 16, D-49716 te Meppen per 1 maart 2022, zijn alle voorgaande Algemene Voorwaarden en bepalingen van Circuit Meppen vervallen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voor zover niet uitdrukkelijk door Circuit Meppen uitgesloten. De opdrachtgever of enige andere partij welke met Circuit Meppen contracteert, erkent door ondertekening de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle verbintenissen met Circuit Meppen, met uitsluiting van enige Algemene Voorwaarden van de andere partij.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens vermeld op de website van Circuit Meppen, liggen ter inzage op het kantoor van Circuit Meppen en worden door Circuit Meppen op eerste verzoek daartoe door Circuit Meppen toegezonden.

1.4 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Circuit Meppen schriftelijk is bevestigd.

1.5 Afspraken met personeel binden Circuit Meppen niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan ​é​én opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Onder circuit wordt verstaan een niet openbaar geasfalteerd tracé met bijbehorende bermen en grindbakken, alsmede het wegdek voor de garageboxen (pitstraat). Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen wordt gesproken over het volledige circuit waarvan de lengte 2600 meter bedraagt.2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Circuit Meppen is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is dertig dagen, voor zover niet anders is overeengekomen.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door Circuit Meppen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of andere als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 Indien Circuit Meppen op verzoek van opdrachtgever personeel of materieel inkoopt of inhuurt bij derden worden deze kosten doorbelast aan opdrachtgever. Tevens is Circuit Meppen gerechtigd minimaal 20% servicetoeslag te berekenen.

2.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan op het circuitterrein video-opnamen, waaronder begrepen opnamen met behulp van (een) drone(s) te (laten) maken, behoudens met schriftelijke toestemming van de directie van Circuit Meppen. De met toestemming gemaakte video-opnamen mogen alleen in de huiselijke kring vertoond worden, tenzij anders overeengekomen.

2.6 Wijziging door Circuit Meppen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Circuit Meppen gerechtigd zijn om vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot aan de gehele levering of uitvoering daarvan, de opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Circuit Meppen kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Circuit Meppen te voldoen.

2.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zelfstandig diensten en/of werkzaamheden van derden af te nemen, zoals horeca, stroomaansluitingen (hoofdaansluiting inbegrepen de huur van aggregaten), water, wateraansluitingen, EHBO, beveiliging, parkeerbeheer, kassamedewerkers, toegang controleurs, en alle ICT gerelateerde zaken. Ten aanzien van het voorgaande is opdrachtgever verplicht om deze diensten en/of werkzaamheden van Circuit Meppen af te nemen.3. OPDRACHTEN

3.1 Een reservering bindt de opdrachtgever. Circuit Meppen is eerst gebonden nadat de gebruiksovereenkomst door opdrachtgever volledig ingevuld en ondertekend retour is ontvangen en door opdrachtgever is voldaan aan het gestelde in het hoofdstuk "betaling".

3.2 Door de opdrachtgever verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst na ondertekening daarvan, moeten tijdig en schriftelijk aan Circuit Meppen ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Circuit Meppen zijn bevestigd.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of aangaan van de overeenkomst kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Circuit Meppen eerst na schriftelijke acceptatie.

3.5 Bij annulering door opdrachtgever van gebruiksdagen is de volgende regeling van kracht.

a. Indien geen van de gebruiksdagen valt in een weekend of op een nationale feestdag in Duitsland is bij annulering ten minste drie maanden vóór de eerste gebruiksdatum geen huur verschuldigd; tussen twee en drie maanden vóór de eerste gebruiksdatum 50% van de huursom en bij annulering minder dan twee maanden vóór de eerste gebruiksdag de gehele huursom.

b. Indien één van de gebruiksdagen valt in het weekend of op een nationale feestdag in Duitsland is bij annulering ten minste zes maanden vóór de eerste gebruiksdatum geen huur verschuldigd; tussen zes en vier maanden vóór de eerste gebruiksdatum 50% van de huursom en bij annulering minder dan vier maanden vóór de eerste gebruiksdag is de gehele huursom verschuldigd.

 

4. GEBRUIK

4.1 Oponthoud of vertraging komt niet voor rekening van Circuit Meppen, tenzij aantoonbaar en naar redelijke maatstaven door de schuld of (grove) nalatigheid van Circuit Meppen veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.2 Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft Circuit Meppen het recht de gebruiksovereenkomst tussentijds te ontbinden, de gebruiker de toegang tot het circuit en de bijbehorende accommodatie te ontzeggen en tot invordering van de gebruikssom over de gehele overeengekomen gebruiksperiode over te gaan.

4.3 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming zijdens Circuit Meppen niet gerechtigd zijn rechten, voortvloeiende uit de gebruiksovereenkomst, aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de gebruiksovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het circuit en de bijbehorende accommodaties gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Opdrachtgever zal Circuit Meppen te allen tijde in de gelegenheid stellen het circuit en de bijbehorende accommodaties te inspecteren en indien Circuit Meppen dat noodzakelijk acht, het gebruik door opdrachtgever te onderbreken om herstelwerkzaamheden uit te voeren aan het circuit, de bermen, afrasteringen en/of veiligheidsvoorzieningen. Voorts is Circuit Meppen gedurende het gebruik door opdrachtgever gerechtigd delen van het circuit te versmallen of deels te verleggen voor (onderhouds-)werkzaamheden dan wel aanpassingen.

4.5 De gebruikstijden voor een volledige dag zijn van 09.00 - 17.00 uur, met een verplichte middagpauze en motorstilte van 12:00 - 13:00. Halve dagen zijn van 09.00 - 12.00 uur of van 13.00 - 17.00 uur. Avondhuur is van 17.00 - 19.00 uur of van 17.00 tot 21.00 uur, afhankelijk van de periode van het jaar, zoals aangegeven in het huurcontract en de bijgevoegde prijslijst. In overleg met Circuit Meppen, is het voor opdrachtgever mogelijk om het tijdstip van de middagpauze om hem moverende redenen te wijzigen. Op zulks ook daadwerkelijke mogelijk is, staat ter uitsluitende discretionaire bevoegdheid van Circuit Meppen en opdrachtgever kan hier mitsdien nimmer aanspraak op maken. Het is -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- opdrachtgever niet toegestaan buiten de tijden als genoemd in de gebruiksovereenkomst gebruik te maken van het circuit en/of bijbehorende accommodatie

4.6 Circuit Meppen is gerechtigd de gebruiksovereenkomst te annuleren indien er een grootschalige wijziging plaatsvindt aan het tracé van het circuit of de daarbij behorende voorzieningen, in welk geval opdrachtgever de gebruikssom niet verschuldigd is. Eveneens is Circuit Meppen gerechtigd de gebruiksovereenkomst te annuleren indien een of meerdere gebruiksdagen samen vallen met een evenement, georganiseerd door o.m. KNAF, KNMV, FIA, FISA, FIM, RAC of ONS.

4.7 Alle door opdrachtgever tot het circuit toegelaten voertuigen mogen niet meer dan de volgende maximale geluidsproductie als meetresultaat geven;

tussen 09.00 - 17.00 uur 95 dB(A) en tussen 17.00 - 21.00 uur 92 dB(A).

De hierboven aangegeven waarden worden gecontroleerd middels de gekalibreerde geluid meetinstallatie, welke is geplaatst op het binnenterrein van het tracé van Circuit Meppen.

4.8 Opdrachtgever en derden die door tussenkomst van opdrachtgever gebruik maken van het circuit en bijbehorende accommodatie dienen de aanwijzingen van Circuit Meppen, haar personeel of door haar ingehuurde derden stipt op te volgen.

4.9 Circuit Meppen heeft te allen tijde het recht de gesloten (gebruiks-)overeenkomst te beëindigen met ingang van een door Circuit Meppen te bepalen datum:

a. Indien opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit die overeenkomst of deze algemene gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichting,

b. Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,

c. Indien er beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd of

d. Indien er enige informatie, documentatie of omstandigheid moet worden vastgesteld dat opdrachtgever definitief niet of niet volledig aan haar verplichtingen zal voldoen.

4.10 Opdrachtgever en zij, die krachtens de gesloten overeenkomst gebruik maken van de hospitality ruimten dan wel van het circuitterrein, dienen de aanwijzingen van het personeel van Circuit Meppen stipt op te volgen bij gebreke waarvan Circuit Meppen het recht heeft genoemde personen de verdere toegang tot het complex en terrein te ontzeggen, in welk geval geen (gedeeltelijke) restitutie van het overeengekomen bedrag plaatsvindt.

4.11 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van, alsmede het voldoen aan de eisen van dan wel het gestelde in vergunningen, verordeningen en wettelijke bepalingen dewelke van kracht kunnen zijn op de door opdrachtgever voorgenomen activiteit of onderdelen daarvan. Opdrachtgever heeft een onderzoeksplicht ten aanzien van bedoelde vergunningen, verordeningen en wettelijke bepalingen.

4.12 Indien opdrachtgever niet volledig voldoet aan het gestelde in de in het vorige artikel bedoelde vergunningen, verordeningen en wettelijke bepalingen komen alle van overheidswege opgelegde sancties voor rekening van opdrachtgever, ook indien deze aan Circuit Meppen zijn gericht en opdrachtgever zal Circuit Meppen volledig en onvoorwaardelijk gevrijwaard houden voor enig financieel of materiaal gevolg, voortkomende of verband houdende met de verplichtingen als bedoeld in dit en het voorgaande artikel.

4.13 Opdrachtgever is verplicht uiterlijk één maand voor aanvang een gedetailleerd programma met betrekking tot de voorgenomen activiteiten te overleggen, opdat Circuit Meppen afdoende veiligheidsmaatregelen kan treffen. De goedkeuring van het door opdrachtgever bedoeld programma komt uitsluitend en zonder opgave van verdere motivatie daarvan, toe aan Circuit Meppen.

4.14 Huurder is verplicht om aan het einde van de huurperiode het terrein van Circuit Meppen in de oorspronkelijke staat terug aan Verhuurder over te dragen. Indien naar het uitsluitende oordeel van Circuit Meppen er een meer dan redelijke hoeveelheid afval achter gebleven is, behoudt Circuit Meppen zich het recht voor om hiervoor een extra forfait aan huurder te factureren.

4.15 Indien huurder een toegangssleutel of toegangssleutels van verhuurder ontvangen heeft, is hij verplicht deze zo snel mogelijk na afloop van de huurperiode, maar uiterlijk nog op dezelfde dag als waarop de huurperiode eindigt, bij het verlaten van het terrein, deze aan verhuurder te overhandigen.5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 De met Circuit Meppen overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Alle oorzaken of omstandigheden welke naar wettelijke maatstaven worden beschouwd als overmacht, (als zodanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, pandemie(-ën), overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, extreme weersomstandigheden, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Circuit Meppen van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak of recht tot vergoeding van kosten, schaden of interest jegens Circuit Meppen kan doen gelden.

5.3 Ingeval van overmacht zal Circuit Meppen daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting aan Circuit Meppen het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.


6. KLACHTEN

6.1 Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen acht dagen na afloop van uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Circuit Meppen ter kennis worden gebracht.

6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven aan opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.3 Circuit Meppen aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Circuit Meppen niet; met name zal Circuit Meppen in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, winst-of inkomensderving, letselschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht door Circuit Meppen dan wel de door Circuit Meppen ingeschakelde hulppersonen.

 


7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Circuit Meppen generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan.

7.2. In het geval Circuit Meppen gehouden is tot enige vergoeding van schade, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door opdrachtgever verstrekte opdracht aan Circuit Meppen, dan wel het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid van Circuit Meppen door de verzekeraar van Circuit Meppen wordt uitgekeerd.

7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.4 Circuit Meppen kan nimmer door de opdrachtgever of door derden aansprakelijk worden gesteld wegens geleden schade, ontstaan door of vanwege de conditie van het circuit of al dan niet voorziene veranderingen daarin. Opdrachtgever aanvaardt het circuit -met name de daarbij behorende veiligheidsvoorzieningen- in de staat waarin het zich bevindt.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart Circuit Meppen van aanspraken door derden door of vanwege het gestelde in het vorige artikel.

7.6 Wijziging en/of beperking van overeengekomen tijden of toegestane geluidsniveaus, het invoeren van verplichte pauzes e.d. door de Burgemeester van Meppen dan wel door de Landkreis Emsland, de deelstaat Nedersaksen of de nationale regering van Duitsland zijn Circuit Meppen niet aan te rekenen en Circuit Meppen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventueel daardoor door opdrachtgever geleden schade.

7.7 Circuit Meppen is nimmer aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van annulering van de gebruiksovereenkomst door Circuit Meppen als genoemd in artikel 4.6.

7.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle ontstane schade welke naar redelijke maatstaven van onzorgvuldigheid, nalatigheid of opzet aan opdrachtgever of aan de derden die door zijn tussenkomst op het circuit of bijbehorende accommodatie aanwezig zijn, kan worden toegerekend. Ten kantore van Circuit Meppen ligt een lijst ter inzage met daarop de geldende prijzen van de meest voorkomende beschadigingen. Voor het overige is opdrachtgever aan Circuit Meppen een bedrag verschuldigd gelijk aan de aanschafkosten van de te vervangen zaken alsmede alle kosten welke direct of indirect met de vervanging verband houden.8. BETALING

8.1 In geval van gebruik van het circuitterrein dient betaling van het verschuldigde bedrag, voortvloeiende uit de gebruiksovereenkomst, uiterlijk 14 dagen van tevoren te geschieden.

8.2 Alle overige betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.3 Alle betalingen aan Circuit Meppen al dan niet verband houdende met aan Circuit Meppen verstrekte opdrachten dienen uitsluitend te geschieden in Euro’s en op een wijze als door Circuit Meppen aan opdrachtgever aan te geven.

8.4 De rechtsgeldige ontvangst van enige betaling aan Circuit Meppen zal uitsluitend kunnen worden vastgesteld door de vermelding daarvan op enig schriftelijk of digitaal document en/of bankafschrift, zulks naar goedkeuring van Circuit Meppen.

8.5 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

8.6 Alle kosten, welke Circuit Meppen moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 20% van het betrokken bedrag met een minimum van €100.9. MILIEU- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

9.1 Indien er door huurder, personen die door huurder uitgenodigd zijn op het terrein, personen die aan huurder gelieerd zijn of welke andere personen dan ook, aan auto’s gewerkt wordt op het terrein van Circuit Meppen, waarbij vloeistoffen -zowel in (een) pitbox(en), in de pitstraat of in de paddock- gelekt worden of kunnen worden, moet verplicht een dekzeil gebruikt worden. Deze moet alle mogelijke vervuiling door olie, koelvloeistof, remvloeistof, benzine en/of alle andere mogelijke schadelijke stoffen in vloeibare of in vaste vorm voorkomen.

9.2 Het is verboden om open vuur te maken of te barbecueën in of in de buurt van de pitboxen.

9.3 Voor alle deelnemers op het circuit geldt te allen tijde een helmplicht.10. AFVAL

10.1 Afval dient uitsluitend in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden. Het is verboden om afval anderszins te storten. Olie mag uitsluitend in de daarvoor bestemde oliecontainer gestort worden; deze bevindt zich op de paddock, naast het pitgebouw. Het is ten strengste verboden olie of afgewerkte olie op andere plaatsen op het terrein van Circuit Meppen te storten.

10.2 Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van de voorschriften in artikel 10.1, kunnen door Circuit Meppen te allen tijde op huurder verhaald worden. De kosten voor de afvoer of sanering van speciale, giftige en/of milieuverontreinigende stoffen, banden en accu’s komt ten laste van huurder. Bij twijfel of afval als speciaal afval geclassificeerd dient te worden, is de mening van verhuurder doorslaggevend.11. GELUIDSPROTOCOL

11.1 Indien een voertuig meer geluid produceert dan het door verhuurder bepaalde maximale toegestane geluidsniveau, zal de inschrijver van die voertuig eerst een waarschuwing krijgen. Indien dit voertuig na deze waarschuwing nogmaals meer geluid produceert dan het door verhuurder bepaalde maximale toegestane geluidsniveau, wordt het voertuig van verdere deelname aan de dag uitgesloten. Verhuurder kan van huurder dan ook eisen dat het voertuig uit de pitstraat, dan wel van het terrein van Circuit Meppen verwijderd wordt. Indien een voertuig naar het oordeel van verhuurder zo veel meer geluid produceert dan het maximale toegestane geluidsniveau, kan verhuurder in plaats van een eerste waarschuwing dit voertuig per direct de verdere deelname aan de dag ontzeggen. Ook dan geldt dat verhuurder van huurder kan eisen dat het voertuig direct uit de pitstraat, dan wel van het terrein van Circuit Meppen, verwijderd zal worden.

11.2 In het geval de in artikel 11.1 genoemde situaties zich voordoen, behoudt verhuurder nadrukkelijk het recht voor om het gebruik van het circuit, dan wel het gehele terrein van Circuit Meppen tijdelijk of permanent te onderbreken. Huurder zal in zo’n geval altijd nog steeds de volledige huurprijs verschuldigd blijven.

11.3 Indien de geluidsproductie te hoog uitvalt of te hoog uit dreigt te gaan vallen, is verhuurder te allen tijde gerechtigd om de tijden van het evenement, dan wel het aantal voertuigen dat tegelijkertijd gebruik mag maken van het circuit, aan te passen, zulks naar eigen discretionair inzicht van verhuurder.

11.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, is het huurder niet toegestaan om activiteiten met verhoogd geluidsniveau of rondom het terrein van Circuit Meppen uit te voeren of te laten uitvoeren.

11.5 Indien verhuurder civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke boetes opgelegd worden, voor het overschrijden van het maximale toegestane geluidsniveau en deze overschrijdingen zijn terug te voeren op de huurdagen van de huurder, kan de verhuurder de huurder aansprakelijk stellen en deze boetes op huurder verhalen. De aansprakelijkheid van huurder is niet beperkt tot eventueel aan verhuurder opgelegde boetes, maar geldt ook voor alle andere kosten en verlies van inkomsten die verhuurder als gevolg van de overtreding(en) van huurder en/of aan hem gelieerde personen heeft geleden of nog zal lijden.12. GESCHILLEN

12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Circuit Meppen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van het Landgericht Osnabrück, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.13. SLOTBEPALINGEN

13.1 Algemene voorwaarden van de huurder gelden slechts voor zover hier in het huurcontract uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

13.2 Huurder deelt voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder de naam, het telefoonnummer en het mailadres mede van één of meerdere personen, die namens huurder verantwoordelijk en/of aanspreekpunt zijn in het geval van onregelmatigheden op het terrein van Circuit Meppen, gedurende, direct voor of direct na de periode dat huurder dit terrein van verhuurder huurt.

13.3 Van deze algemene voorwaarden zijn een versie in het Nederlands, Duits en Engels beschikbaar. In het geval en een verschil bestaat tussen deze versies, geldt de tekst van de Nederlandstalige algemene voorwaarden als leidend en geldend.

13.4 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Circuit Meppen.

Ik kom rijden met mijn eigen auto. Kijk meteen verder
Ik kom zelf rijden, maar huur graag een auto. Dit zijn de mogelijkheden
Ik wil graag met mijn bedrijf of club het circuit huren. We regelen het graag voor je